Beveiliging privacy gegevens

Privacystatement
BrainQ.nl

Privacystatement is van kracht per 18 mei 2018.

BrainQ verwerkt haar persoonsgegevens zoals u die al jaren gewend bent van ons en wil, ondergetekende, daar graag duidelijk en transparant over communiceren. In dit privacystatement geeft BrainQ uitleg over hoe zij persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens

Voor haar dienstverlening verwerkt BrainQ persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle nodige soorten informatie over personen waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden. Voorbeelden zijn: naam- en adresgegevens, e-mailadressen, bank-, K.v.K-gegevens.
Daarnaast onderscheidt de wet bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie over ras, godsdienst of gezondheid. Dit is informatie, die iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Daarom mag deze informatie alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt.

De informatie wordt bij BrainQ opgeslagen op interne systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de gemachtigde BrainQ-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor BrainQ de gegevens verwerkt.

Voorwaarden voor het verwerken persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet minimaal één van deze grondslagen van toepassing zijn:

 • De desbetreffende persoon geeft toestemming.
 • Het is nodig om een overeenkomst uit te voeren.
 • Het is nodig voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Het is nodig voor het beschermen van een vitaal belang.
 • Het is nodig voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag.
 • Het is nodig voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang.

BrainQ baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

Uw toestemming
BrainQ verwerkt gegevens op basis van toestemming wanneer het om bijzondere gegevens gaat. Betrokkenen zijn vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de dienstverlening van BrainQ. Daar waar bijzondere gegevens nodig zijn en betrokkene van de dienstverlening van BrainQ gebruik wenst te maken, gaat de betrokkene akkoord met het verzamelen en het gebruik van deze bijzondere gegevens.

Uitvoering van de overeenkomst
In het kader van de dienstverlening van BrainQ en het aangaan van overeenkomsten, verzamelt en gebruikt BrainQ de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Nakoming wettelijke verplichting
Het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. BrainQ is verplicht zich aan geldende regels te houden.

Gerechtvaardigd belang
Het verzamelen en gebruiken van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan gelegitimeerde commerciële belangen, bijvoorbeeld het aanbieden van producten die voor betrokkenen interessant kunnen zijn of het doen van marktonderzoek om de producten en dienstverlening van BrainQ te verbeteren. Wanneer BrainQ op deze basis gegevens verwerkt, draagt BrainQ zorg voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving geldende rechten en vrijheden.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening schakelt de BrainQ derde partijen in. BrainQ kan in dat kader gegevens verstrekken aan:

 • Expertisebureaus, juristen en onderzoeksbureaus voor werkzaamheden in het geval van onderlinge zakelijke conflicten en benodigde rapportages.
 • Onderzoeksbureaus die worden ingeschakeld in het kader van onderzoek naar kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden.
 • Overheidsinstanties waar nodig voor BrainQ om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Derde partijen in geval van uitbesteding van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van BrainQ worden uitgevoerd, conform de beveiligingsstandaarden van BrainQ en op instructie van BrainQ.

Niveau van beveiliging

BrainQ streeft ernaar de persoonsgegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. BrainQ neemt passende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

Direct Marketing

BrainQ gebruikt persoonsgegevens voor direct marketing die volgens BrainQ interessant kan zijn voor betrokkenen. BrainQ biedt altijd de mogelijkheid om aan te geven dat persoonsgegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt. Wanneer BrainQ betrokkenen per e-mail benadert voor marketingdoeleinden heeft BrainQ hier altijd van te voren toestemming voor gekregen. Deze toestemming kan bestaan uit:

 1. een door u zelf ingevuld formulier (bijvoorbeeld aanvragen van een inlogcode of via inschrijving)
 2. bestaande onderlinge e-mail communicatie.

Geautomatiseerde gegevensverzameling

BrainQ kan bij het gebruik van een BrainQ -website en het gebruik van mobiele apps ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die een computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt wanneer de websites of apps van BrainQ worden gebruikt. In deze bestanden wordt informatie over website/appbezoek bijgehouden met als doel het gebruiksgemak te verbeteren. BrainQ biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk zal zijn voor BrainQ om de dienstverlening (volledig) uit te voeren.

Websites van derden

BrainQ kan ook links aanbieden naar websites die niet door BrainQ worden beheerd. Deze websites worden niet door BrainQ gecontroleerd en BrainQ is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of de inhoud van deze externe websites.

Minderjarigen

De websites van BrainQ richten zich niet op kinderen.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van haar dienstverlening vertrouwt BrainQ op de juistheid van de haar bekende gegevens. Betrokkenen dienen BrainQ te informeren over wijzigingen van hun gegevens.

Uw recht op inzage/correctie/verzet/verwijdering

Betrokkenen hebben verschillende rechten met betrekking tot de gegevens die BrainQ van hun verwerkt:

 • Het recht op inzage in de verwerking van persoonsgegevens door BrainQ.
 • Het recht om die gegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.
 • Het recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden.
 • Recht op verdere verwerking van persoonsgegevens.
 • Het recht op het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Sommige van deze rechten kunnen alleen in bepaalde gevallen worden uitgeoefend. Als BrainQ niet in staat is opvolging te geven aan een verzoek, informeert BrainQ daarover aan de betrokkene.

Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met contactpersoon de heer Lucas Flamend, directeur eigenaar BrainQ via een e-mail aan luc.flamend@skynet.be.

BrainQ bewaart persoonsgegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient BrainQ gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen verwijdert BrainQ de gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wie klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door BrainQ, kan daarover contact opnemen. Dit kan door een email te richten aan contactpersoon directeur eigenaar van BrainQ via een e-mail aan luc.flamend@skynet.be. BrainQ probeert dan samen een oplossing te vinden.
Lukt dat niet naar tevredenheid, dan is er nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

BrainQ behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen in het belang zijn voor alle partijen om het communicatieproces te optimaliseren. Wijzigingen worden altijd gecommuniceerd naar de clientèle van BrainQ. Ook krijgen gebruikers van de websites en de apps een melding wanneer er wijzigingen zijn.

We hopen u met deze privacyverklaring voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
BrainQ

Lucas Flamend
Directeur/Eigenaar